Skip to main content

Vreta kloster

 • År
  2009
 • Plats
  Linköping
 • Beskrivning

  BESKRIVNING AV FÖRSLAGET I arbetet med detta projekt har vi inspirerats av de sakliga och välgjorda hus som finns i nästan direkt anslutning till tävlingstomten. På södra sidan om Stjärnorpsvägen finns till exempel Nils Teschs fina hus som med en ödmjuk elegans infogar sig med den omgivande bebyggelsen och landskapet. Sadeltak, fina detaljer och trevliga rumsbildningar mellan husen kännetecknar dem. Ett annat hus som gjort ett stort intryck på oss är stenlängan i det gamla klosterområdet. Stora murytor med tydligt definierade öppningar. Ett långt sadeltak som ger hela byggnadsvolymen en nästan tidlös karaktär trots dess höga ålder. Det finns flera andra bra byggnader ned mot slussarna. Gemensamt för nästan alla är att de har sadeltak med relativt brant takvinkel. Med utgångspunkt från den omgivande bebyggelsen och miljön har vi skapat de nya bostadshusen för tävlingstomten. De är liksom husen runtomkring rätt enkla i sin gestalt, rektangulära och med sadeltak, enhetliga i sina fasadmaterial och färgsättning. Karakteristiska detaljer blir istället takkuporna, balkongtornen men framförallt det terrasserade gårdsrummet mellan de nya husen - rikt på klängväxter och grönska.

  NIVÅER Vi föreslår att tomten indelas i två huvudnivåer. En lägre i norr och en högre i söder. Nivåerna sammanbinds med terrasser och trappa vilka skapar ett bra samband mellan ytorna. Bägge nivåerna angörs med bil från Källgårdsvägen via två infarter. I tomtens södra del ligger det underjordiska garaget som nås via infarten till tomten över den lägre tomtnivån. Den övre marknivån inom kvarteret skall endast nyttjas med bil för transporter till och från byggnaderna.

  HUSEN Lägenheterna är fördelade mellan två hus. Ett längre och lägre mot Källgårdsvägen och ett högre och kortare mot Stjärnorpsvägen. Huset mot Källgårdsvägen tar upp nivåskillnaden på gatan och tomten genom att ha två bostadsvåningar samt vindsvåning i sin norra del och en bostadsvåning med vind i den södra delen. Den låga hushöjden ger ett bra samspel med villabebyggelsen på andra sidan Källgårdsvägen. Nedersta våningen innehåller 4 lägenheter, mellanvåningen 8 lägenheter och vindsvåningen 4 lägenheter. I detta hus finns 10 st lägenheter på 3 rok samt 6 st på 2 rok. På den norra fasaden ligger två trapphus som betjänar fyra entrébalkonger till lägenheterna. Samtliga lägenheter är genomgående och med balkong eller uteplats mot söder. Uteplatserna ligger på en förhöjd mark som avskärmar dem från det mer offentliga gårdsrummet. Balkongerna är utformade som fristående torn. En tanke är att balkongtornen på sidorna ska ha spaljéer för klängväxter I tomtens södra del ligger det högre huset som har tre fulla bostadsvåningar plus vindsvåning. Våning ett till tre har sex lägenheter vardera fördelade mellan fyror, treor och tvåor. Vindsvåningen har tre stycken 4 rok. Det ger 9 st 4 rok, 6 st 3 rok och 6 st 2 rok i denna byggnad. Den första bostadsvåningen har uteplatser istället för balkonger på en förhöjd markyta. Lägenheterna nås vi ett utanpåliggande trapp- och hisstorn som även sträcker sig ned till garageplanet. Detta trapptorn blir den naturliga vägen att ta sig ned till garaget för boende i bägge husen. Det högre huset i tomtens södra del ger en koppling till de större sadeltakskrönta byggnaderna på södra sidan av Stjärnorpsvägen. Fasadmaterial för husen är i förslaget liggande fjällpanel som målas i en ljus kulör. Taken är klädda med svartmålad plåt.

  GARAGET Infarten till garaget från tomtens lägre nivå är gestaltad som ett trädgårdselement med pergola och terrasserade stödmurar med växter. Garaget har 38 parkeringsplatser så som det redovisas i förslaget. Det går att göra något större om behov skulle finnas. I garagets södra del finns ett teknikrum som är gemensamt för de bägge husen. Garaget fungerar som kulvert dem emellan. Under själva bostadshusen finns lägenhetsförråden. En sopstation är placerad i garagets norra del i anslutning till Källgårdsvägen. Den bör fungera såväl för sopbil med sug som med kran.

  GÅRDSRUMMET Gården är tänkt som en halvoffentlig yta som även skall kunna nyttjas av fotgängare i området. En plats att snedda över på väg mellan klostret och slussarna. Gården med sina terrasser och pergolor skall vara rikt beväxt med klättrande växter, likt klostergården några hundra meter bort. Markbehandling är med natursten, gräs och asfalt i köryta till garage. Mot Stjärnorpsvägen är en rad av nya träd föreslagna för att tillsammans med terrassering av marken bilda en gräns mot vägen. Genom att det lägre och längre huset bildar en rygg mot norr bör gården kunna bli en varm, solig och behaglig plats att vistas på.