Skip to main content

Vaxholm

Nytt kulturhus i Vaxholm

 • År
  2008
 • Plats
  Vaxholm
 • Ansvarig arkitekt
  Hidemark & Stintzing
 • Beskrivning

  OM SMÅ OCH STORA HUS
  Bland det som fascinerar mest med den lilla Teaterbiografen i Vaxholm, och med flera andra byggnader i staden, är det monumentala i den lilla skalan. Stora palats byggdes i Rom och New York för att sedan inspirera arkitekter i andra länder som fört idéerna vidare till de mindre städerna. Vaxholms bio är ett sådant hus där man känner monumentaliteten och det sora anslaget men allt är sammanfört i miniatyr. Detta är enbart positivt då allt det goda – visionerna, idéerna – följer med och genom byggnadens litenhet blir förtätat.

  Vi vill att det nya kulturhuset fångar upp den tråden och blir ett litet stort hus. En byggnad som kommer från den stora världen men anpassas till stadens skala och kultur. Den västra, högre delen av biblioteket som har samma fasadliv som Teaterbiografen blir en pendang till det befintliga huset.

  DEN NYA TILLBYGGNADEN AV TEATERBIOGRAFEN KAN ENKELT DELAS IN I FYRA DELAR:

  1. Förplatsen mot Hamngatan – byggnadens entré
  2. Den lägre byggnadskroppen som inrymmer café och bibliotek
  3. Den högre delen mot parken med forskarplatser och utställning
  4. Den nya platsen med utomhusteatern.

  Tack vare det nya kulturhuset förlängs stadskaraktären hos Hamngatan. Det stadsmässiga förstärks ytterligare genom markbehandlingen av natursten och de i stenytan planterade träden med caféplatser under. Träden är dubbelblommande fågelbärsträd som inte växer högre än 8-10meter. Mot en del av fasaden växer vildkaprifol i spaljé. 

  På motsvarande sätt som stadsmässigheten förlängs vid Hamngatan så förlängs parken in i tävlingstomten med taket som gräsklätt reser sig ur den befintliga kullen. 

  BIOGRAFTEATERN
  Hela byggnaden renoveras invändigt med stor varsamhet om de ursprungliga kvalitéerna. Toaletterna på bottenvåningen rivs och rummet används som utökad foajé samt passage till det nya kulturhuset. I passagen skapas plats för biljettförsäljning. Salongen får i sin främre del en ny dörr till kulturhuset för att tillgodose tillgängligheten. Rummen på en trappa renoveras men med bibehållen funktion som maskinistrum. Läktarn byggs ihop till en sammanhängande läktare med nytt förstärkt bjälklag. Läktarna kan nås dels med de befintliga trapporna från bottenvåningen samt via en ny öppning till Kulturhusets övre plan som även fungerar som utrymningsväg för läktarna. 

  Rummen högst upp i teaterbiografen iordningställs för musikskolan. Rummen utryms över den nya kulturhusets tak. Denna väg kan även användas för inlastning av större föremål som ej kan tas upp i den befintliga trappan. Hissen i biblioteket betjänar biografens första och andra plan vilket gör det möjligt att använda den för transport av filmrullar.

  BIBLIOTEKET
  Det nya biblioteket vänder sig mot Hamngatan med stora glasade partier. Fasaden är indragen för att bilda en inbjudande miljö med träd och plats för cafébord. Innanför entrédörren möter besökaren informations- och lånedisken. Till vänster är barnavdelningen som avgränsas med en böjd bokhyllevägg. I fonden finns ett glasparti med läsplatser ut mot teatergården söder. Till höger om entrén, i den mot Hamngatan framskjutande delen, ligger ytan för utställningar med god exponering utåt.

  En våning upp längs den norra fasaden är personalens kontor placerade. Rummen har alla stora fönster mot norr och god överblickbarhet över biblioteket från den öppna brygga från vilken de nås. I bibliotekets nordvästra hörn finns ett öppet arkiv för forskning. Rummet har dubbel takhöjd och en entrésolvåning med bokhyllor. I den del som inte är entresolerad finns ett stort bord med läs/arbetsplatser. Här finns även utrymme för bokvård,magasin mm. 

  I Vaxholm finns en tradition av att bygga torn för att manifestera sitt hus och visa upp det för staden. Det nya kulturhuset har sitt eget torn i form av boktornet - med bibliotekets finaste böcker i de två övre våningarna och konstutställning i gatuplanet.

  CAFÉ
  Caféet ligger mellan biografen och biblioteket och har en egen ingång från gatan. Sittplatser finns inomhus vid cafédisken och längs med byggnadens norra och södra glasade fasader. Köket är öppet mot besökarna medan disk, förråd och personalens omklädning med toalett finns i rummen bakom. 

  Vid vackert väder kan besökaren välja om hon eller han vill sitta i solen på den nya teatergården eller i skuggan under träden mot Hamngatan. Fasaderna avslutas nedtill med en stensockel som skjuter ut och bildar bänk för caféborden. Bänken kan ha värme i sig för att även vara inbjudande på hösten och våren. 

  Placeringen av caféet mellan biograf och bilbliotek är för att det skall kunna fungera tillsammans med sena kvällsföreställningar. Skjutbara väggskivor delar av cafélokalen från biblioteket. Cafét kan även vara öppet då både biografen och bibliotektet är stängda. Genom utomhusteatern på kulturhusets södra sida görs även denna sida till en framsida. Byggnaden får på så vis ingen egentlig baksida. Teatern är tänkt för mindre föreställningar men är även till vardags en trevlig plats att sitta på. En bioduk kan hissas mot kulturhuset för att förvandla teatern till en utomhusbiograf på sena augustikvällar. Genom sin sektion tillåts stadsparken växa upp över biblioteket. Gräsytan fortsätter upp över dess tak. Detta är bland annat för att de boende i byggnaden söder om biblioteket skall få en vacker och behaglig utsikt.Hela byggnaden är tillgänglig inklusive Teaterbiografen.

  PARKEN LÄGRET
  Vi tycker på det hela taget att parken Lägret är en vacker park som det är idag. Den ligger fint i staden och den har en vacker blandning av öppna och mer slutna rumsligheter. Med relativt små medel kan den bli ännu bättre. Åtgärderna kan genomföras i etapper under lång tid. 

  Vi föreslår att en större och bra lekplats för barn anläggs i parkens nordvästra hörn. Parken formas inskriven i en cirkel. Som pendang till parken för barnen finns en örtagård anlagd i det sydvästra hörnet. Här kan olika örter blandas med säsongsblommor. I örtagården finns parkbänkar och en damm. Gångarna i parken gestaltas mer distinkt med de befintliga som grund. Parken används som utomhusgalleri för skulpturer. Platsen blir på så sätt en trädgård där Kulturhusets verksamhet bedrivs inom hela området.