Skip to main content

Konsthallen 15

Fasadrestaurering

 • År
  2022
 • Plats
  Djurgården, Stockholm
 • Handläggande arkitekt
  Jacob Hidemark
 • Medverkande arkitekt
  Annika Odhner
 • Byggnadsantikvarie
  Max Laserna
 • Beskrivning

   

  BAKGRUND

  Fastigheten Konsthallen 15 är grönmarkerad i Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering, vilket betyder att den är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

  Den putsade tegelbyggnaden om två våningar på Allmänna gränd 4, uppfördes av Stockholms utskänkningsbolag 1880–81. I bottenvåningen inrättades värdshuset Linden. 1927 tillkom en tillbyggnad mot Djurgårdsvägen, i form av en sommarpaviljong för servering, efter ritningar av arkitekt Arre Essén. Byggnaden var tänkt som ett provisorium men kom att bli permanent. Inför Stockholmsutställningen 1930 fick Essén i uppdrag att rita en stor sommarrestaurang norr om fastigheten, på platsen för dagens ABBA-museum. Här låg då redan ett trähus kallat Restaurang Lindgården vilket revs och ersattes av Esséns sommarrestaurang i tivoli-inspirerad klassicistisk stil. Anläggningen gick därefter under det gemensamma namnet Lindgården.

  Efter 1990-talets mitt förföll sommarrestaurangen och revs slutligen 2011, men tillbyggnaden från 1927 stod kvar tillsammans med 1880-talets tegelbyggnad.

  Konsthallen 15 har igenom åren fått bevara sina, i huvudsak, ursprungliga volymer och arkitektur. I sitt exponerade läge i korsningen Allmänna gränd/Djurgårdsvägen är de därmed viktiga representanter för områdets bebyggelseutveckling. Senare förvanskande förändringar, som sommarpaviljongens fönsterpartier åt Djurgårdsvägen och stenbyggnadens ospröjsade fönster, aluminiumdörrar och kraftiga instickskarmar mot Allmänna gränd, sänkte emellertid exteriörens kulturhistoriska och arkitektoniska värden. Utöver sina arkitektur- och konsthistoriska värden kan byggnaderna även tillskrivas ett samhällshistoriskt värde som en del av sin tids restaurangkultur präglad av nykterhetssträvande och politisk styrning.

  PROJEKT

  Målet under denna ombyggnad och restaurering har varit att exteriören ska återfå det utseende den hade efter invigningen av paviljongsbyggnaden sommaren 1928. Detta gäller såväl 1880-talets tegelbyggnad som till den tillhörande paviljongen.  

  Stenhusets tillkomna centralt placerade aluminiumport ersatts av fönster enligt ursprungligt utseende. De två dörrhålen är åter upptagna och försetts med fyllningsdörrar i mörkbetsad ek, utformade efter originalritningen. Bottenvåningens aluminiumpartier har ersatts av småspröjsade korspostfönster efter äldre fotografier, och de sentida fönstren i frontespisen har ersatts med nya enligt originalutförande. Samtliga fönster är tillverkade i trä med fasta spröjs. Sentida tät sprutputs avlägsnades och ny ytputs av kalkbruk med kalkavfärgning applicerats på hela ytan. Listprofiler har återskapats där de varit försvunna och de som fanns kvar har renoverats varsamt.  De nya fönstren har linoljefärgsmålats i den mörkt gröna nyans de hade 1928.

  Sommarpaviljongens pivåhängda perspektivfönster från 1900-talets mitt har ersatts med spröjsade träfönster och dörrpartier är gestaltade med paviljongens bevarade originalfönster som förlaga. Paviljongen hade några av sina originalfönster kvar på övervåningens norra och södra sida. Dessa har renoverats och kompletterats med innerbågar för att klara klimatkrav och akustikkrav. På den övre våningen har paviljongens öppna veranda återskapats med rekonstruerat räcke. Under denna nya glaspartier gestaltats och monterats i fasadlivet.

  Hela plåttaket har lagts om i skivtäckning. På Sommarpaviljongens tak finns två klot som ursprungligen har varit förgyllda. Ett av kloten saknades och nytillverkades. Efter det förgylldes bägge kloten med bladguld i 23 karat.

  Uteserveringen mot Djurgårdsvägen inramas av ett trästaket utformat efter 1928 års förlaga. Åt Allmänna gränd har uteserveringens stålstaket från sent 1980-tal ersatts med ett lätt trästaket med kryssmotiv.

  Efter restaureringen/ombyggnaden har byggnaderna återfått arkitektoniska kvaliteter som gått förlorade genom de successiva förändringar som genomförts sedan 1900-tals mitt. I stor utsträckning rör detta fönster- och dörrpartier samt färgsättning som beskrivits ovan. Att helt återställa fasaden åt Djurgårdsvägen till en öppen sommarveranda i två plan skulle emellertid i allt för hög grad inskränka byggnadens användning stora delar av året. Den nya utseendet medför trots det en tydlig återkoppling till originalgestaltningen.

  Hidemark & Stintzing Arkitekter har varit ansvariga för det exteriöra arbetet medan DinellJohansson har ansvarat för interiören.nJacob Hidemark har varit ansvarig arkitekt på Hidemark & Stintzing och Annika Odhner medverkande arkitekt. Max Laserna har varit antikvarie både för exteriör och interiör.